Àmbit geogràfic

  • En data 11 de novembre de 2022 les corporacions municipals de Girona, Salt i Sarrià de Ter van elevar a públic els acords per constituir la societat mercantil supramunicipal Cicle de l’Aigua del Ter, s.a., CATSA. Amb la constitució de CATSA finalitza el procés iniciat per les corporacions locals de Girona, Salt i Sarrià de Ter de gestionar de forma directa mitjançant un ens amb personalitat jurídica el servei públic d’abastament i distribució d’aigua potable així com del servei de manteniment de la xarxa de sanejament

    L'àmbit territorial de CATSA és el del Sistema d'abastament d'aigua de Girona, comprensiu dels Municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter i els subministraments en alta als Municipis de Bescanó, Sant Julià de Ramis, Vilablareix, Quart, Aiguaviva, Fornells de la Selva i la Costa Brava Centre.

    La xarxa d'alta la gestiona la societat TRARGISA (Tel. 972 20 70 15).

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable