Qualitat i Medi Ambient

 • Política de Qualitat i Medi Ambient

  La missió de la societat Cicle de l'Aigua del Ter, S.A. és la de proveir d’aigua potable als municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter i al Consorci Costa Brava, l’anàlisi de mostres d’aigua aportades per clients interns i externs, així com la gestió de la xarxa des de la captació fins a la potabilitzadora i d’aquesta fins al comptador de l’abonat. Tot allò assegurant el compliment dels requisits legals segons les normatives vigents aplicables i incorporant criteris ambientals per a la minimització dels impactes sobre el territori i els recursos naturals.

  Les principals línies d’actuació de l’empresa que ajuden a prestar una garantia integral de qualitat, la protecció del medi ambient i la satisfacció del client són:

  • L’assegurament de la continuïtat del Servei
  • La qualitat del producte i Servei prestats.
  • El preu equilibrat del producte i Servei, tutelat per la Generalitat.
  • La reducció i control dels impactes ambientals relacionats amb l’activitat
  • Donar un servei eficaç de control i seguiment del procés de tractament i de la xarxa de distribució de CATSA.
  • Donar un servei competitiu d’anàlisi als clients.  

  Així mateix, l’empresa es compromet a millorar constantment la seva eficàcia, amb l’adaptació de les noves tecnologies, el compliment de la legislació aplicable i a considerar els riscos i les oportunitats que es puguin presentar en el temps. Aplicant aquest compromís de millora contínua, pretenem aconseguir un model de servei de qualitat, ajustat a un desenvolupament sostenible i modern que passi per la formació i conscienciació del nostre personal i per l’establiment d’objectius mesurables de progrés a curt i llarg termini. Amb tot, volem promoure la diferenciació de l’empresa dins el sector.

  Per seguir les línies descrites i assolir els objectius ambientals i de qualitat establerts en cada període, és necessària la implicació de tot el personal de l'empresa. Així, crearem un Sistema de Gestió dinàmic i que es pugui adaptar a les exigències de les parts interessades i les mediambientals en cada moment.

  Considerem doncs, que cal l’esforç de tots nosaltres per aconseguir que Cicle de l'Aigua del Ter sigui una empresa modèlica, amb un alt nivell de qualitat en el servei i un gran respecte envers el medi ambient.

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable