Canal de denúncies

SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019 té per objecte l’establiment de mecanismes o canals d’alerta que garanteixin la confidencialitat i un règim de protecció per les persones que informin sobre vulneracions de l’ordenament jurídic en el marc d’una relació professional. Aquesta Directiva va ser transposada per l’ordenament jurídic espanyol amb la publicació al BOE, amb data 21 de febrer de 2023, de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions informatives i de lluita contra la corrupció.

En compliment d’allò establert a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, s’implanta el present Sistema Intern d’Informació.

Aquest sistema dona compliment a la finalitat de la citada Llei, permetent que les persones físiques que tinguin una relació laboral o professional amb l’Ajuntament de Girona puguin informar sobre les accions o omissions a les que es refereix el seu article 2, sense que en cap cas la seva formulació els confereixi la condició d’interessat.

L’informant podrà optar entre comunicar la informació per mitjà del Canal Intern de l’Ajuntament de Girona o bé per mitjà del canal extern davant l’Oficina Antifrau de Catalunya.

El Canal Intern d’Informació de l’Ajuntament de Girona permet realitzar comunicacions per escrit i/o verbalment i de forma anònima o no. En qualsevol cas, es garantirà la confidencialitat de l’informant i de qualsevol tercer mencionat a la comunicació.

Normativa i resolucions:

>>Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió
>>Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció
>>Resolució de presidència de data 13 de juny 2023

Mitjans per comunicar informacions:

>>Canal extern davant l’Oficina Antifrau de Catalunya
>>Canal intern de Cicle De L’aigua Del Ter SA


CANAL INTERN D’INFORMACIÓ

Mitjans per comunicar informacions:

INFORMACIONS PER ESCRIT:


Caldrà descarregar el formulari contingut en el següent enllaç i emplenar els camps obligatoris senyalats amb un (*). Així mateix, caldrà indicar en l’anvers del sobre que aquest es dirigeix a “l’atenció de la persona que gestiona el Canal Intern d’Informació”

 
INFORMACIONS VERBALS:

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable