Servei de sanejament

 • Servei Municipal de Sanejament

  Des de l’any 1997, Cicle de l'Aigua del Ter, S.A. porta a terme serveis de sanejament estretament relacionades amb el Servei de Manteniment de la xarxa de clavegueram de Girona. Els diferents serveis i funcions que es porten a terme són:

  • La neteja dels embornals de recollida d'aigües plujanes de la via pública.
  • La neteja i buidat de les foses sèptiques en els indrets on no existeixi xarxa de sanejament.
  • La neteja preventiva de les clavegueres.
  • Retirada d'obstruccions de les clavegueres.
  • Reparacions i modificacions de la xarxa de clavegueram que afecten al manteniment.
  • Manteniment i control de les reixes i comportes de regulació de la sèquia Monar i del canal de rec de la Devesa.
  • Construcció d'escomeses en les condicions previstes reglamentàriament per l'Ajuntament.

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable