Presentació corporativa

 • La Societat

  En data 11 de novembre de 2022 les corporacions municipals de Girona, Salt i Sarrià de Ter van elevar a públic els acords per constituir la societat mercantil supramunicipal Cicle de l’Aigua del Ter, s.a., CATSA. Amb la constitució de CATSA finalitza el procés iniciat per les corporacions locals de Girona, Salt i Sarrià de Ter de gestionar de forma directa mitjançant un ens amb personalitat jurídica el servei públic d’abastament i distribució d’aigua potable així com del servei de manteniment de la xarxa de sanejament. La participació en el capital social de la societat és 100% pública i es distribueix segons els següents percentatges :

  • Girona : 73%
  • Salt : 23%
  • Sarrià de Ter : 4%

  L’objecte de CATSA és, tal i com consta en els seus estatuts, la prestació dels serveis d’abastament en alta, d’abastament en baixa i de sanejament en baixa dins del cicle integral de l’aigua, així com la realització d’activitats i la prestació de serveis relacionats directament o indirectament amb aquests determinades en els presents estatuts, als municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter. El servei d’abastament en alta també es prestarà alhora al Consorci d’Aigües de la Costa Brava, i als municipis que integren la zona d’influència del sistema de Girona següents: Sant Julià de Ramis, Bescanó, Vilablareix, Quart, Fornells de la Selva, i Aiguaviva.

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable