Borsa de treball

BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CONTRACTACIÓ amb oferta pública de Direcció Tècnica.

L'objecte d’aquesta convocatòria la contractació laboral indefinida d’un/a director/a tècnic, inclòs en el grup 6, per prestar els seus serveis a l’àrea de Direcció Tècnica de l’empresa municipal CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A. (en endavant CATSA). La jornada de treball serà de 40 hores setmanals prestades segons les necessitats del servei, en horari partit habitualment, amb unes retribucions brutes anuals de 72.000,00 €, distribuït en catorze pagues i un període de prova de nou mesos.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals a comptar des del dia següent a la seva publicació en la pàgina web (www.catsa.cat ) secció borsa de treball.

Girona, a 20/11/2023

Aclariments

Descarrega Informació

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable