Borsa de treball

BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CONTRACTACIÓ de 3 operaris de manteniment de la xarxa de sanejament.

L'objecte d'aquestes bases és la contractació mitjançant oferta pública d'ocupació de tres operaris per l'empresa Cicle de l'Aigua del Ter, s.a adscrits al servei públic de sanejament.

La contractació serà en règim laboral en subjecció a l'Estatut dels Treballadors i alta en el règim general de la seguretat social i amb les retribucions proporcionals corresponents al grup 2B del IV Conveni Col·lectiu del Cicle Integral de l'Aigua per a Catalunya (2021-2024) que per a l'exercici 2023 correspon a 22.904,73 euros bruts anuals.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en la pàgina web (www.catsa.cat ) secció borsa de treball.

 

Girona, a 20/11/2023

Descarrega Informació

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable