Borsa de treball

BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CONTRACTACIÓ amb oferta pública d'un Tècnic/a de Contractació. (Segona Convocatòria)

L’objecte d’aquestes bases és la contractació mitjançant oferta pública d’ocupació d’un/a tècnic/a de contractació per l’empresa Cicle de l’Aigua del Ter, s.a.


La contractació serà en règim laboral en subjecció a l’Estatut dels Treballadors i alta en el règim general de la seguretat social i amb les retribucions proporcionals corresponents al grup 4 del IV Conveni Col·lectiu del Cicle Integral de l’Aigua per a Catalunya ( 2021 – 2024 ) que per a l’exercici 2023 correspon a 30.466,24 euros bruts anuals, complement específic al lloc de treball ja inclòs.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals a comptar des del dia següent a la seva publicació en la pàgina web (www.catsa.cat ) secció borsa de treball.

Girona, a 17/11/2023

Descarrega Informació

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable