Borsa de treball

BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CONTRACTACIÓ amb oferta pública de Gerència.

L’ objecte d’aquesta convocatòria la contractació en règim laboral d’un/a gerent en subjecció al Reial Decret 1382/1958, de 1 d’agost, pel que es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció, l’Estatut dels Treballadors i alta en el règim general de la seguretat social, inclòs en el grup 6, per prestar els seus serveis a l’àrea de Gerència General de l’empresa municipal CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A. (en endavant CATSA). La jornada de treball será de 40 hores setmanals prestades segons les necessitats del servei, en horari partit habitualment, amb unes retribucions brutes anuals de 78.000,00€, distribuït en catorze pagues i un període de prova de dotze mesos

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals a comptar des del dia següent a la seva publicació en la pàgina web (www.catsa.cat ) secció borsa de treball.

Girona, a 20/11/2023

Descarrega Informació

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable