Tràmits

Passos a seguir en la connexió d'escomeses

1. SOL·LICITAR A CICLE DE L'AIGUA DEL TER LA CONNEXIÓ DEL SANEJAMENT


  • Sol·licitud conforme model (web)
  • Adjuntar documentació complementària a la sol·licitud.

 

2. CATSA REDACTA L’INFORME DE CONNEXIÓ I ELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS DE SANEJAMENT DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA ATORGUEN O DENEGUEN LA CONNEXIÓ.


  • Aquest informe indica les concrecions i consideracions a tenir en compte.
  • Aquest informe es retorna a CATSA, la qual es posarà immediatament en contacte amb el/la sol·licitant per informar de l’atorgament del permís o la denegació d’aquest.

 

3. EXECUCIÓ DE L’ESCOMESA, CONFORME L’INFORME TÈCNIC MUNICIPAL DE SANEJAMENT.


  • L’escomesa ha de ser executada conforme les condicions de rasa tipus que indiqui l’informe tècnic municipal i l’ordenança de via pública de l’Ajuntament.
  • Cal demanar permís a l’Àrea de Mobilitat, prèviament a l’obertura de rasa a la Via Pública.

 

4. INFORME FINAL DE L’ESCOMESA


  • Inspecció amb càmera TV per l’interior de la conducció.
  • Inspecció dels elements de sanejament públic del voltant de la zona d’obra, per comprovar que no estan afectats per l’obra (runa dins d’embornals i/o conduccions, aixafaments...)
  • Cost de la inspecció a càrrec del promotor/a de l’obra

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable