Serveis

Baixa del servei

A continuació trobarà tota la informació necessària per a realitzar els diferents tràmits relacionats amb la Baixa del Servei. Per a cada un d’ells, podrà consultar els requisits, la documentació necessària, els models d’autorització i sol·licitud, i també podrà enviar la informació del tràmit utilitzant el formulari de tramitació.

Requisits previs:

  • Ser l´usuari del subministrament d´aigua o estar autoritzat.
  • Liquidar les factures pendents.
  • Facilitar l´accés dels nostres operaris per desinstal·lar el comptador.

Documentació necessària:

  • Lectura del comptador.
  • Fotocòpia del D.N.I./ N.I.F. del titular del subministrament.
  • Autorització al sol.licitant del servei si no correspon al titular del subministrament.
  • Si es tracta d'una persona jurídica cal presentar escriptura de constitució o poder notarial, així com autorització en situació com la descrita en el punt anterior.
  • Pòlissa original. (En cas de demanar abonament pel comptador)

Models

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable